I. Adatkezelő adatai, elérhetőségei

1. A vaperina.blog (továbbiakban: “Szolgáltató“).

2. E-mail cím:

 • hello@vapen.me

3. A szerződés nyelve: Magyar

4. Elektronikus ügyfélszolgálat:

 • hello@vapen.me

II. A szerződésben szereplő további megnevezések definiálása

1. Weboldalwww.vaperina.blog  illetve vaperina.blog internetes tartományok alatt elérhető tartalom.

2. Látogató: Az a személy, aki használja ezt a Weboldalt.

III. Kezelt adatok köre

Szolgáltató által kezelt adatok: (IP cím)

IV. Az adatkezelés célja

Számunkra elengedhetetlen, hogy felhatalmazást kapjunk Öntől az adatai kezelésére és azok továbbítására bizonyos alvállalkozóinknak. Az adatait mindvégig diszkréten és biztonságosan kezeljük. Olyan professzionális alvállalkozókkal dolgozunk együtt, akiknek úgyszint rendkívül fontos, hogy adatai a lehető legnagyobb biztonságban legyenek.


Hírlevél küldés (jelenleg nem elérhető)

Honlapunkon lehetősége van a Vaperina hírlevelére feliratkozni. Ha hozzájárult ahhoz, hogy hírlevelet kapjon, nevét és e-mail címét használjuk, hogy tájékoztatást küldjünk esetleges akcióinkról, ajánlatainkról. A megadott adatokat a Szolgáltató hírlevél küldés céljából kezeli.

A hírlevél küldés keretében történő adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes, kifejezett hozzájárulása.

Amennyiben a hírlevél küldésben külső adatfeldolgozók működnek közre, a kapcsolatot a GDPR 28. cikke szerinti szerződés szabályozza.

Tárolási időtartam meghatározásának kritériumai:

Amennyiben a Vaperina hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását visszavonja, adatai a hírlevél küldő e-mail listákból törlésre kerülnek.

Hírlevelünkről – az elektronikus levél aljában található –  “Leiratkozás” feliratra kattintva (egy kattintással) leiratkozhat, illetve visszavonhatja hozzájárulását.

V. Külső szolgáltatók adatkezelése

A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Az alábbi címeken elérhető külső szolgáltatók szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyezhetnek el, a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre reklámtartalmakat jeleníthetnek meg:

1. Namecheap (domain szolgáltatás)

Adatvédelmi tájékoztató

2. DigitalOcean, LLC. ( felhő alapú tárhely szolgáltatás )

Adatvédelmi tájékoztató

3. Google Analitycs (analitikai mérések)

Adatvédelmi tájékoztató

4. Facebook (közösségi szolgáltatás elérése)

Adatvédelmi tájékoztató

5. COOKIEHUB / Dacoda ehf. (cookie kezelés, szabályzás)

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatok kezeléséről az adatkezelők a fenti címeken adnak részletes felvilágosítást.

VI. Az adatkezelés időtartalma

A személyes adatokat a Szolgáltató, a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A Felhasználó hozzájárulását bármikor visszavonhatja fiókja törlésével.

VII. Az adatkezelés jogalapja

Felhasználó adatait visszavonásig tároljuk.

Az általunk kezelt online felületeken keresztül végzett adatkezelésekre (feliratkozás, hírlevélküldés) az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

2011. évi CXII. 20. cikke (1) bekezdés szerint „az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező”

2011. évi CXII. 3. cikke 7. pontja alapján hozzájárulás „az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok (…) kezeléséhez.”

Az alábbi linkre kattintva elérhető a jogszabály hatályos szövege:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Az Ön mint érintett személy jogai

1.  Áttekintés

A részünkre adott hozzájárulások visszavonásának jogán kívül Önt a megfelelő törvényi feltételek fennállása esetén az alábbi további jogok illetik meg:

 • az általunk tárolt személyes adataival kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog a GDPR 15. cikke alapján
 • a pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján
 • az általunk tárolt adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke alapján
 • az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján
 • az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke alapján
 • a tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján.

2. Tájékoztatáshoz való jog a GRPD 15. cikke alapján

Ön a GDPR  15. cikk (1) bekezdés alapján kérésre jogosult a személyével kapcsolatban általunk tárolt személyes adatokról térítésmentesen tájékoztatást kapni. Ez elsősorban az alábbiakat jelenti:

 • a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek, illetve címzettek csoportjai, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 • az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog és az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
 • felügyeleti hatóságnál való panaszbenyújtás joga
 • az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték
 • automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdése szerint, valamint legalább ezekben az esetekben megbízható információk az alkalmazott logikáról és az ilyen adatkezelés érintett személyre vonatkozó jelentőségéről és célzott hatásáról.

3. Helyesbítéshez való jog a GDPR  16. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítését kérje tőlünk. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését

4. Törléshez való jog a GDPR 17. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését kérje tőlünk, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és a GDPR 21. cikk (1) bekezdés érvénye esetén nem állnak fenn az Ön érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos indokok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • személyes adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése indokolja
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a személyes adatait, és azokat törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megfelelő lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait kezelő harmadik személyeket tájékoztassuk az Ön szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésére irányuló kéréséről (elfeledtetéshez való jog).

5.  Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje tőlünk, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri
 • az adatkezelőnek az adatkezelés megjelölt célja miatt nincs többé szüksége a személyes adatokra, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; vagy
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos indokai az érintett jogos indokaival szemben.

6.  Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

 • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7.  Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján

A GDPR  21. cikk (1) bekezdés alapján bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.

A fenti általános tiltakozási jog érvényes minden, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelési cél esetére. Az üzletszerzési célból történő adatkezeléssel kapcsolatos speciális tiltakozási joggal ellentétben a GDPR értelmében csak abban az esetben vagyunk kötelesek az ilyen általános tiltakozást elfogadni, ha Ön az adatkezeléssel szemben elsőbbséget élvező indokokat nevez meg, ilyen lehet például a potenciális élet- vagy egészségügyi veszély. Ezen túlmenően fennáll annak lehetősége, hogy Ön az illetékes felügyeleti hatósághoz forduljon.

VIII. Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató rendszere a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet amelyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználó által megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

2. A Szolgáltató magára és általa üzemeltetett Weboldalakra nézve követendőnek tekinti a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

3. A Felhasználó adatait a Szolgáltató nem iktatja.

Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő Szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, valamint webanalitikai mérések létrehozása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet vége.

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

Az előzőekben megjelölt külső szolgáltatók szintén sütit kezelhetnek céljaik megvalósítása érdekében. Ezen sütik kezeléséről a megjelölt webcímeken kaphat tájékoztatás az adatkezelőktől. A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében. A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie 

Weboldalon jelenleg használt Cookie-k megtekintéséhez, kezeléséhez, beállításához, kérem látogasson el Cookie kezelése oldalra, ahol kiválaszthatja, mely Cookie-kat szeretné Aktiválni és melyeket Inaktiválni.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Sötét mód Világos mód
Skip to content